27
nov
2019
Malmö Västra Hamnen
Välfärden Minc
Anckargripsgatan 3
Malmö, Skåne
Sweden

Dagordning

 
 1. Årsmötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Val av ordförande för mötet

 4. Val av sekreterare

 5. Val av justeringsperson

 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

 8. Skattmästarens föredragning 

 9. Revisorns berättelse

 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 11. Val av styrelse och revisor för 2020-2021

 12. Fastställande av:

 • Budget

 • Medlemsavgift

 • Inträdesavgift

 1. Övrigt

 2. Årsmötet avslutas