Hanna Sigsjö är verksamhetsledare från Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö Universitet. MSI är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och socialt entreprenörskap. MSIs främsta uppgift är att aktivt följa vad som händer inom området, både i Sverige och internationellt och se till att kunskap och erfarenheter utvecklas, delas och kommer till användning. MSI initierar också forskning och annat utvecklingsarbete om vi upptäcker kunskapsluckor eller ser att nya samarbetskonstellationer behövs.
Mötesplats Social Innovation definierar social innovation på följande sätt: ”innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Utgångspunkten är den definition som används inom ramen för EU-kommissionens innovations- och tillväxtstrategi (till höger).
 
Som kunskapsnod arbetar MSI med att öka kunskapen om, och intresset för, social innovation. MSI arbetar med att inhämta, utveckla och dela kunskap genom deras olika kanaler och lyfter fram olika perspektiv. De arbetar med kartläggningar, trendspaningar, omvärldsanalyser, förstudier och rapportering från olika konferenser och seminarier.


Som en del i arbetet med kunskapsspridning inom helt nya områden ingår det att verka som en samlande mötesplats för de olika aktörerna och intressenterna inom deras fokusområden. MSI initierar och bygger nätverk runt nya områden och de agerar rådgivare när det efterfrågas. De arrangerar konferenser och seminarier där  olika intressenter samlas och parter med syfte att sprida kunskap och bidra till områdets utveckling.


En viktig del i att arbeta med utvecklingen av området för social innovation är att agera katalysator och driva angelägna frågor. Det kan vara genom att lyfta fram nya lösningar och modeller inhämtade från andra länder eller kontexter. Det kan också vara att belysa olika lärdomar från områden som ännu är ganska outforskade. Genom att samla intressenter runt olika frågeställningar tar MSI rollen som katalysator och främjar nya initiativ och partnerskap mellan samhällssektorer.

För att ta del av exempel kring sociala publikationer så kan man ta del av MSI publikationer. 

 

[Texterna  är lånad från http://www.socialinnovation.se